Semalt: SEO Vs PPC Vs SMMMazmuny
  • Semalt näme?
  • SEO näme?
  • PPC näme?
  • SMM näme?
  • SEO-nyň oňaýly taraplary
  • PPC-iň oňaýly taraplary
  • SMM-iň oňaýly taraplary
  • Semalt bilen habarlaşmak

Semalt näme?

Semalt, kärhanalara ideal diňleýjilerini özüne çekmäge we öwürmäge kömek edýän professional SEO we marketing hyzmatydyr. Kompaniýa 2013-nji ýylda esaslandyryldy we Semalt Web Analytics, Web Development, ýaly birnäçe hyzmatlary hödürleýär. AutoSEO, FullSEO, Wideo Önümçilik we ş.m.

“Semalt” müňlerçe kanagatlanan müşderilere traffigini täze belentliklere çykarmaga kömek etdi. Müşderiler zehinli hünärmenleri, kompaniýanyň ygtybarlylygyny, ajaýyp bazar bahalaryny we Semaltyň hödürleýän çeýe arzanladyş ulgamyny gowy görýärler.

SEO näme?

Gözleg motory optimizasiýasy ýa-da SEO, kompaniýanyň web sahypasyna has köp täsir etmek üçin esasy tejribe. Aslynda, SEO, Google ýaly gözleg motorlarynda reýtingiňizi ýokarlandyrmak arkaly web sahypaňyzyň traffigini artdyrmak prosesi.

Web sahypaňyz belli bir açar söz ýa-da söz düzümi üçin Google-da ilkinji netijeleriň biri hökmünde açylsa, SEO tagallalarynda gowy iş etdiňiz. Bu ýokarky ýerleriň birine ýetmek açar söz gözlegini, sahypadaky optimizasiýany, baglanyşyk binasyny we başga-da birnäçe ädimleri öz içine alýar.

SEO tölenmedik ýa-da organiki netijeleri gowulaşdyrmakda aýlanýar. Adamlary web sahypaňyza getirýän göni traffigi ýa-da tölegli mahabatlary öz içine almaýar. Gowy SEO diňleýjilere gönüden-göni ýüz tutman sizi tapmaga kömek edýär.

PPC näme?

Bir gezek basmak üçin töleg, ýa-da PPC, adyndan görnüşi ýaly tölenendigi bilen SEO-dan tapawutlanýar. Marketingiň bu modelinde mahabat berijiler her gezek mahabatlarynyň birine basylanda töleg töleýärler.

Mahabat berijiler traffigi organiki almagyň ýerine, web sahypasyna girmegi satyn alýarlar. Google-da gözleg geçireniňizde ilki açylýan tölegli gözleg netijeleri bilen tanyş bolsaňyz gerek - bu PPC-iň gowy mysaly.

SEO ýaly, PPC açar sözlerden peýdalanýar. Gabat gelýän açar sözler, web sahypaňyza näçe gezek basylýandygyny we öz gezeginde näçeräk gazanjakdygyňyzy kesgitlär. Uly PPC platformalarynda Google Advertising we Microsoft Advertising bar.

SMM näme?

Sosial media marketing ýa-da SMM, bir işiň önümini ýa-da hyzmatyny mahabatlandyrmak üçin sosial media platformalaryny ulanmak praktikasydyr. Bu düşünje sanly marketingiň has giň şertleri bilen ýakynlaşýar.

SMM strategiýasynyň üsti bilen, kärhanalar maksatly diňleýjileri bilen birleşmegi we dostlary bilen bu habary ýaýratjak müşderileri gazanmagy umyt edýärler.

SMM marketingiň iň şahsylaşdyrylan görnüşlerinden biridir, sebäbi bu iş gönüden-göni müşderi bilen aragatnaşyk saklaýar. Sosial media marketing işjeň (web sahypaňyza sosial ulgamyňyza baglanyşyk goşmak) ýa-da passiw (statuslary täzelemek, suratlary çap etmek we şuňa meňzeşler) edilip bilner.

SEO-nyň oňaýly taraplary

SEO, belki-de, bu üçüsiniň iň belli marketing strategiýasydyr. Dogry SEO amallary, bir işe gowulaşan traffigi we web barlygyny gazanmaga kömek edip biler we umuman internetde has köp bolmagy mümkin.

Has gowy öwrüliş nyrhlaryny başdan geçirersiňiz, öz pudagyňyzda abraý hökmünde işiňizi berkider we beýleki adaty marketing usullary bilen deňeşdirilende pul tygşytlarsyňyz.

Başga bir tarapdan, SEO marketing size derrew netijeleri bermez. Mundan başga-da, Google-da iň ýokary derejeli ýer üçin sizi awtomatiki usulda ýeňip biljek köp tölegli wezipeler bar.

SEO şeýle bir uly mesele bolansoň, bäsdeşleriňiziň bu strategiýadan peýdalanmagy we SEO hakda köp zat öwrenmegi bilen, SEO strategiýasynyň üstünde uzak wagtlap işleýän garşydaş işden yza galyp bilersiňiz.

PPC-iň oňaýly taraplary

PPC, kompaniýasyny bazara çykarmaga we pudagynda açar sözleri synap görmäge synanyşýan köp telekeçiler üçin logiki ädimdir. Netijeler köplenç çalt we aňsat ölçenilip bilner we aslynda gaty elýeterli. Mahabatlaryňyzy hakyky wagtda yzarlap bilersiňiz we gelýänleri köp kynçylyksyz yzyna alyp bilersiňiz.

PPC onlaýn marketing kampaniýaňyza köp gözegçilik edýär we işiňizi dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen paýlaşyp bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, bu ýerde bir möhüm zat, PPC mugt däl. Gaty býudjetli bolsaňyz, PPC kampaniýasyny aklamak kyn bolup biler.

PPC başda düşünmek gaty çylşyrymly bolup biler we kampaniýaňyz gutarandan soň mahabatlaryňyz ýitýär. Mundan başga-da, köp zähmet çekýändigiňize garamazdan, PPC satuw gazanmagyň takyk usuly däl we köp kärhanalar üçin humar bolup galýar.

SMM-iň oňaýly taraplary

SMM-iň iň uly tarapy gatnaşyklardyr. Müşderileriňiz bilen hakykatdanam tanyşmaga mümkinçilik berýän diňleýjileriň agzalary bilen hakyky baglanyşyk gurup, toruňyzy bütin dünýäde giňeldip bilersiňiz.

Janköýerleriňiz wepaly bolar we SMM-iň beýleki marketing kampaniýalaryndan has arzan bolup biljekdigini aýtman, has ýokary öwrülişik derejesine ýetmäge kömek eder.

Gynansagam, SMM hem ajaýyp wagt talap edýär. Mazmun döretmek we bu barada diňleýjileriňiz bilen gyzyklanmak üçin köp wagt sarp etmeli ýa-da işiňiz üçin sosial media hünärmenini işe almak üçin goşmaça pul sarp edip bilersiňiz.

Sosial media hasaplary howpsuzlygy bozmak üçin nätanyş däl we ýönekeý ýaly görünýän ýazgy birbada marka abraýyňyzy ýok edip biler. ROI-ni bu usul bilen ölçemek kyn bolup biler, eger ýazgyňyz wirusly bolsa, tizlik bilen gözegçilikden çykyp biler.

Semalt bilen habarlaşmak

SEO, PPC we SMM hersiniň işiňiz üçin gowy marketing strategiýasynda öz orny bar. Semalt ähli SEO zerurlyklaryňyza kömek etmek üçin şu ýere gelýär. Işiňiz näçe uly ýa-da kiçi bolsa-da, “Semalt” -da şahsylaşdyrylan we täsirli SEO kampaniýasyny taýýarlamak üçin zerur ähli gurallar bar.

Semalt, derrew size jogap berjek köp dilli topary sebäpli dünýädäki müşderilere hyzmat etmek üçin buýsanýar. SEO strategiýasynyň işiňizi indiki derejä çykaryp biljekdigini öwrenmäge taýynmy? Mugt web sahypasynyň öndürijilik hasabaty ýa-da mugt SEO maslahaty üçin Semalt bilen habarlaşyň.

mass gmail